Gröna & areella näringar

För dig som attraheras av att arbeta i de gröna näringarna, som jord- och skogsbruk, så finns det gott om valmöjligheter i vårt län. Omkring en fjärdedel av de mest värdefulla odlingslandskapen i Sverige finns här, liksom den största arealen naturbetesmark och stora skogstillgångar.

Skog och trä är en av landets största industrigrenar där Sverige och inte minst Småland tillhör de globalt innovationsledande. Området omfattar primärproduktion, standardiserade produkter som sågade trävaror och massa samt en tjänste- och designintensiv och förädlande sektor.

Forskning och utveckling är betydande såväl i näringslivet som i akademin och flera större, innovativa företag har egen FoU-verksamhet här. Ett exempel på det är Södras anläggning mitt i länet i Mönsterås. Här hittar du ett högteknologiskt massabruk, ett sågverk och har nyligen skapat världens första kommersiella biometanolanläggning.